Všeobecné dodací podmínky

Kliknutím na odkaz po pravé straně si můžete stáhnout všeobecné obchodní podmínky Alumeco. Obsah všeobecných obchodních podmínek firmy Alumeco je uveden dole:


 

1. Rozsah použití
1.1Tyto Všeobecné dodací podmínky (“Podmínky”) platí pro všechny dodávky výrobků (“Výrobky”) od společnosti Alumeco A/S nebo jejich přidružených společností (“Prodávající”) všem zákazníkům (“Kupující”), pokud nebude písemně sjednáno jinak. Přidružené společnosti jsou společnosti, které jsou přímo nebo nepřímo ovládány společností Alumeco A/S prostřednictvím majetkové účasti nebo hlasovacích práv.

1.2 Jakékoli změny nebo odchýlení od těchto Podmínek uvedených v objednávce Kupujícího nebo podobně musí být ze strany Prodávajícího přijaty písemně.

1.3 Přijetí výrobků Kupujícím, které jsou dopravovány nebo dodávány, nebo potvrzení Kupujícího o přijetí Výrobků se považuje za přijetí těchto Podmínek.

2. Informace o Výrobcích
2.1 Jakékoli informace o Výrobcích, zejména hmotnost, rozměry, kvalita, technické a jiné údaje, které jsou uvedeny v katalogu, popisech, prospektech, reklamách apod., bez zřetele na to, zda jsou tyto informace dány v písemné nebo ústní podobě, elektronicky, online nebo cestou stažení, se považují pouze za informativní a budou závazné jen v takovém rozsahu, v jakém se o tom Prodávající výslovně zmiňuje v nabídce nebo v potvrzení objednávky. Zvláštní požadavky Kupujícího jsou závazné pouze tehdy, pokud takové požadavky Prodávající písemně potvrdí.

3. Ceny a objednávka
3.1 Ceny za Výrobky nezahrnují DPH a jiné daně nebo poplatky. Prodávající si vyhrazuje právo upravit sjednané ceny za nedodané výrobky v případě změn devizového kurzu, zvýšení nákladů na materiál, zvýšení cen od subdodavatelů, změn v celních poplatcích, změn ve mzdách, při vládních intervencích nebo v podobných situacích, kde Prodávající má omezenou nebo žádnou kontrolu.

3.2 Jestliže Prodávající předloží písemnou nabídku, která nespecifikuje žádnou zvláštní lhůtu pro přijetí, platnost nabídky uplyne během 7 dní od data nabídky („ lhůta pro přijetí“).

3.3 Kupující nesmí převést nabídku na třetí stranu.

4. Potvrzení objednávky /přijetí nabídky
4.1 Objednávka se podle těchto Podmínek považuje za objednávku Kupujícího za účelem koupit Výrobky. Nemá se za to, že Prodávající přijal objednávku předtím, než Kupující obdržel od Prodávajícího písemné nebo elektronické přijetí objednávky ve formě potvrzení objednávky. Nemá se za to, že Prodávající uzavřel závaznou smlouvu, dokud Prodávající neobdržel od Kupujícího písemné a vyhovující přijetí nabídky učiněné Prodávajícím ve lhůtě pro přijetí.

4.2 Jestliže Kupující hodlá vznést námitky k obsahu potvrzení objednávky, pak takové námitky musí být dány písemně a musí být obdrženy Prodávajícím během 48 hodin od data potvrzení objednávky.

5. Kvalita
5.1 Kupující odpovídá za zjištění, že všechny technické údaje a materiál jsou jako celek vhodné pro potřeby Kupujícího, a tedy Prodávající není odpovědný za vhodnost Výrobku pro účely zamýšlené Kupujícím.

5.2 V rozsahu, v jakém pro daný Výrobek existuje Evropský („EN“) standard, musí být Výrobek Prodávajícího s takovým relevantním standardem v souladu.

5.3 Certifikáty budou zahrnuty v dodávce, jen pokud to bylo stranami sjednáno. V rozsahu v jakém jsou certifikáty zahrnuty se záruka Prodávajícího vztahuje pouze na informace v certifikátu, a to v rozsahu, v jakém se speciálně vztahují na části vyrobené Prodávajícím.

6. Množství
6.1 Celkové dodané množství se může lišit v rozpětí +/- 10 % z objednaného množství.

6.2 Jakákoli kalkulace podle váhy, kusů nebo délky musí být v souladu s průmyslovými standardy.

7. Platební podmínky
7.1 Platby budou prováděny v souladu s platebními podmínkami stanovenými Prodávajícím v potvrzení objednávky. Pokud takové platební podmínky nebyly stanoveny, bude platba provedena předem.

7.2 Úroky budou nabíhat od data splatnosti, a to v nejvyšší povolené sazbě podle rozhodného práva.

7.3 Pro případ, že by se platební schopnost Kupujícího zhoršila, vyhrazuje si Prodávající právo kdykoli platební podmínky změnit anebo pozastavit dodávky.

7.4 Každá z přidružených společností Prodávajícího je oprávněna započítat své vlastní pohledávky, které má vůči Kupujícímu, proti jakékoli pohledávce Kupujícího vůči jakékoli přidružené společnost Prodávajícího.

7.5 Kupující není oprávněn zadržet žádnou část kupní ceny z důvodu jakéhokoli druhu protipohledávky.

7.6 Jestliže je dodávka pozastavena z důvodu okolností na straně Kupujícího, uskuteční Kupující platbu Prodávajícímu tak, jako kdyby byla dodávka provedena ve sjednané době, pokud Prodávající neoznámí písemně Kupujícímu něco jiného.

7.7 Reklamace neopravňují Kupujícího k pozastavení platby za dodávky.

8. Výhrada vlastnictví
8.1 V plném rozsahu, jak je výhrada vlastnického práva upravena v rozhodném právu, zůstanou Výrobky ve vlastnictví Prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny a všech nákladů vzniklých Prodávajícímu nebo osobě, na kterou byly tyto nároky převedeny.

8.2 Po změně nebo zpracování prodaných Výrobků se bude výhrada vlastnictví vztahovat na změněné nebo zpracované výrobky v rozsahu odpovídajícímu hodnotě prodaného Výrobku.

9. Dodání
9.1 Dodávka se uskuteční za podmínek Ex Works (Incoterms 2020) v místě uvedeném v nabídce Prodávajícího, případně v potvrzení objednávky.

9.2 Doba dodání je uvedena v nabídce Prodávajícího, případně v potvrzení objednávky.

9.3 Doba dodání začíná běžet od potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího, avšak ne dříve než ode dne, kdy Prodávající obdržel specifikace, včetně schválených výkresů uvádějících míry a rozměry. Pokud Prodávající specifikace neobdrží k datu potvrzení objednávky, doba dodání začne běžet od data, kdy je Prodávající obdrží.

9.4 Pozdržení dodávky o 3 (tři) dny ze strany Prodávajícího bude v každém případě považováno za včasné dodání.

9.5 Pokud Prodávající nedodá skladové zboží a standardní výrobky během daného data dodání, je Kupující oprávněn písemně stanovit rozumnou, minimálně 5 (pěti) denní konečnou lhůtu. Jestliže dodávka nebyla uskutečněna během takové konečné lhůty, určené Kupujícím, bude mít Kupující právo danou dodávku, nebo částečnou dodávku, písemně zrušit.

9.6 Jestliže Kupující zruší dodávku nebo částečnou dodávku v souladu s článkem 9.5, bude oprávněn koupit podobnou dodávku od třetí strany a požadovat od Prodávajícího uhrazení dodatečných nákladů. Odpovědnost Prodávajícího uhradit náklady nebo jinou související škodu Kupujícímu nepřesáhne fakturovanou cenu původní dodávky nebo dílčí dodávky od Prodávajícího.

9.7 Jestliže Prodávající nedodá Výrobky během konečné určené lhůty, jak je uvedeno v článku 9.5, budou obě strany povinny spolupracovat v dobré víře na řešení uspokojivém pro obě strany za účelem zajištění dodávky.

9.8 Jestliže prodlení bylo způsobeno tím, že Prodávající byl v situaci uvedené v článku 16 „Vyšší moc“, doba dodání se pozastavuje, pokud taková situace trvá.

9.9 Prodávající v každém případě oznámí Kupujícímu změnu v době dodání bez zbytečného odkladu poté, co se o prodlení dozvěděl.

10. Balení
10.1 Balení, včetně palet, se uskutečňuje na náklady Kupujícího, pokud není výslovně stanoveno, že balení je zahrnuto v ceně.

10.2 Balení a palety budou vráceny jen na základě zvláštní dohody.

11. Zrušení a změny
11.1 Objednávka nesmí být zrušena nebo změněna, pokud Prodávající k tomu nedal písemný souhlas nejpozději 10 (deset) pracovních dnů po datu potvrzení objednávky.

11.2 Kupující je povinen odškodnit Prodávajícího za jakékoli náklady a ztráty způsobené takovým zrušením, s tím, že takové náklady a ztráty nebudou celkově nikdy nižší než 10% sjednané kupní ceny za zrušené Výrobky, bez DPH.

12. Změna Výrobků
12.1 Prodávající si vyhrazuje právo odchýlit se bez oznámení od sjednaných specifikací, jestliže to může být učiněno bez významné nevýhody pro Kupujícího.

13. Povinnost kontroly a reklamace
13.1 Po obdržení (dodávky) provede Kupující ihned takovou prohlídku prodaných Výrobků, kterou vyžadují řádné obchodní účely. Jestliže je dodávka nedostatečná nebo nepostačující, oznámí tuto skutečnost Kupující ihned Prodávajícímu.

13.2 V případě škody při dopravě nebo jiných viditelných škodách musí být takové škody zdokumentovány provedením příslušného záznamu na přepravním dokumentu, a to po obdržení Výrobků.

13.3 Jestliže Kupující zjistí vady, které, přes pečlivou prohlídku, nemohly být zjištěny po dodání, oznámí to Kupující Prodávajícímu ihned poté, co takové vady zjistil.

13.4 Bez zřetele na článek 13.3 musí Kupující uplatnit vady nejpozději do 6 (šesti) měsíců po dodání.

13.5 Jestliže Kupující neučiní oznámení Prodávajícímu ihned, jak je uvedeno v článku 13, nároky Kupujícího uplatnit reklamaci příslušných vad nebo nedostatečnosti se promlčují.

14. Odpovědnost za vady
14.1 V případě oprávněné a včasné reklamace podle těchto Podmínek má Prodávající, podle svého vlastního uvážení, možnost nápravy vad buď náhradou, nebo opravou. Taková náprava bude uskutečněna bez zbytečného odkladu a bude dokončena v rozumné lhůtě. Náprava se obecně uskuteční v místě, kde je vadný Výrobek, s výjimkami uvedenými v tomto článku 14. Kupující zašle vadnou část nebo Výrobek Prodávajícímu na požádání a Kupující bude odpovědný za vhodné balení a přepravu vadné části nebo Výrobků. Po provedení nápravy Kupující nebude mít vůči Prodávajícímu žádné další nároky s ohledem na vadný Výrobek. Vlastnické právo k Výrobku, který byl nahrazen nebo vrácen, má Prodávající.

14.2 Dodatečné náklady, související s opravou vad, vzniklé Prodávajícímu v důsledku toho, že vadné Výrobky byly umístěny v místě jiném, než bylo místo dodání, ponese Kupující. Jestliže demontáž nebo montáž má za následek zásah do něčeho jiného, než jsou Výrobky, půjdou práce a s tím spojené náklady na účet Kupujícího.

14.3 Jestliže reklamace Kupujícího nebude spadat pod záruku, budou jakékoli provedené práce nebo dodávky a jiné výdaje vzniklé Prodávajícímu při nápravě uhrazeny Kupujícím.

14.4 Jestliže Prodávající nesplní závazek k nápravě v rozumné lhůtě, bude Kupující oprávněn stanovit písemně rozumnou, konečnou lhůtu pro nápravu v délce minimálně 10 (deseti) pracovních dnů. Pokud náprava nebude provedena v této lhůtě, bude mít Kupující podle svého výběru možnost: 1) objednat nové části/Výrobky na náklady Prodávajícího, ale na vlastní nebezpečí Kupujícího, za předpokladu, že Kupující toto učiní rozumným a slušným způsobem a že náklady nepřekročí cenu, kterou Kupující původně zaplatil Prodávajícímu za příslušný Výrobek/část Výrobku; 2) požadovat poměrné snížení ceny ve výši maximálně 15 % ze sjednané kupní ceny za příslušný Výrobek /část Výrobku. Jestliže je vada tak podstatná, že významně zbavuje Kupujícího smluvní výhody, pokud jde o Výrobek nebo jeho podstatnou část, může Kupující ukončit smlouvu písemným oznámením Prodávajícímu ve vztahu k takové části Výrobku, která nemůže být v důsledku vady užita, jak bylo stranami zamýšleno.

14.5 Jestliže Kupující ukončí dílčí smlouvu podle článku 14.4, bude mít právo žádat náhradu nákladů spojených s koupí. Nicméně taková náhrada nesmí přesáhnout původní cenu, kterou Kupující zaplatil Prodávajícímu na základě příslušné dílčí smlouvy.

14.6 Odpovědnost Prodávajícího platí 12 (dvanáct) měsíců od data dodání. Pokud jde o vrácené, nahrazené nebo opravené části, platí odpovědnost Prodávajícího za vady po dobu 12 (dvanáct) měsíců od data náhradní dodávky, nahrazení nebo opravy, ale nepřesahující 24 (dvacet čtyři) měsíců od data původního dodání.

15. Omezení odpovědnosti
15.1 Prodávající odpovídá pouze za zdokumentované přímé ztráty. Prodávající tudíž nebude odpovídat za žádné následné typy ztrát nebo škod, které mohou vzniknout ze smlouvy podle těchto Podmínek nebo v souvislosti s ní: 1) žádné ztráty vzniklé ze ztráty výroby, zisku, přijmu, goodwillu nebo očekávaných úspor; 2) ztráty nebo zničení dat; 3) jakékoli jiné následné škody nebo nepřímé ztráty vyplývající z prodlení nebo z vad prodaných Výrobků.

15.2 Odpovědnost Prodávajícího za ztrátu nebo škodu ze smlouvy nebo v návaznosti na smlouvu, řídící se těmito Podmínkami, je omezena na celkovou částku fakturovanou Prodávajícím Kupujícímu na základě příslušné smlouvy.

15.3 Omezení uvedená v článku 15.1 a 15.2 se nepoužijí v případě hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání Prodávajícího.

15.4 Prodávající nebude odpovědný za rady dané Kujícímu v souvislosti s výkresy nebo za vypracování projektu.

16. Vyšší moc
16.1 Následující okolnosti znamenají vynětí z odpovědnosti, jestliže brání Prodávajícímu v plnění smlouvy nebo činí plnění pro Prodávajícího nepřiměřeně obtížným: pracovní konflikty a jiné okolnosti mimo rozumnou kontrolu Prodávajícího, jako oheň, válka, terorismus, mobilizace nebo nepředvídané vojenské pohotovosti podobného rozsahu, rekvizice, zabavení, měnové restrikce, povstání a nepokoje, mezinárodní blokáda, nedostatek možností dopravy, obecná výrobní neschopnost, omezení dodávek elektrického proudu, mimořádné intervence orgánů EU nebo jiných orgánů, veřejnoprávní regulace a chybějící nebo opožděné dodávky od subdodavatelů v důsledku některých z okolností uvedených v tomto článku.

16.2 Okolnosti uvedené v článku 16.1, které nastaly před předložením nabídky nebo smlouvy, budou vyjímat Prodávajícího z odpovědnosti pouze tehdy, jestliže vliv takové okolnosti na plnění smlouvy nemohl být v čase uzavření smlouvy předvídán.

16.3 Jestliže okolnosti uvedené v článku 16.1 postihují Kupujícího, uhradí Kupující náklady Prodávajícímu spojené se zajištěním a ochranou Výrobků během existence takové okolnosti.

16.4 Jestliže plnění smlouvy brání okolnosti uvedené v článku 16.1 po dobu delší než 3 (tři) měsíce, jsou strany oprávněny zrušit nesplněnou část smlouvy bez jakékoli náhrady.

16.5 Prodávající, jakož i Kupující jsou povinni oznámit bez zbytečného odkladu druhé straně, že nastaly okolnosti uvedené v článku 16.1.

17. Odpovědnost za Výrobek
17.1 Prodávající neodpovídá za škodu na majetku způsobenou Výrobkem poté, co byl dodán a je v držení Kupujícího. Prodávající také neodpovídá za škodu na výrobcích vyrobených Kupujícím nebo za výrobky, jejichž částí jsou výrobky Kupujícího. Prodávající odpovídá pouze za Výrobky v tom rozsahu, kdy taková odpovědnost je stanovena kogentními ustanoveními rozhodného práva o odpovědnosti za výrobky.

17.2 Odpovědnost Prodávajícího je omezena, jak je uvedeno v článku 15 „Omezení odpovědnosti“.

17.3 Prodávající odpovídá pouze poškozené osobě; Kupující tedy nemůže proti Prodávajícímu uplatnit nároky za ztrátu vzniklou v souvislosti s nároky z titulu odpovědnosti za výrobek uplatněné vůči Kupujícímu.

17.4 V případě, že poškozená osoba uplatní vůči Prodávajícímu nárok z titulu odpovědnosti za výrobek, vyhrazuje si Prodávající právo na odškodnění Kupujícím v rozsahu, v jakém nárok není způsoben vadou Výrobku nebo nedbalostí Prodávajícího.

17.5 Jestliže třetí osoba uplatní nárok vůči jedné ze stran (Kupujícímu nebo Prodávajícímu) z titulu odpovědnosti za výrobek, pak tato strana bude o této záležitosti ihned informovat stranu druhou.

18. Vrácení Výrobků
18.1 Výrobky mohou být vráceny jen po zvláštní dohodě s Prodávajícím.

18.2 Jestliže bylo dohodnuto vrácení Výrobků, viz článek 18.1, jakákoli úhrada za vrácené Výrobky se poskytne za předpokladu, že takové Výrobky jsou v nepoškozeném stavu, a za materiály vyrobené/ továrně zabalené, pokud takový materiál je v původním neporušeném obalu, jestliže nebude dohodnuto písemně něco jiného.

19. Nástroje
19.1 Pokud smlouva s Prodávajícím obsahuje platbu za výrobu nástrojů u výrobců hliníkových, měděných, mosazných a bronzových produktů obdrží Kupující pouze právo užívat takové nástroje, a nezíská vlastnické právo k nástrojům ani právo požadovat předání nástrojů továrnou. Takové nástroje budou skladovány minimálně po dobu 36 (třicet šest) měsíců po poslední výrobě a poté mohou být na žádost Prodávajícího bez oznámení zlikvidovány.

20. Zákaz zpětného prodeje a užití pro určité účely
20.1 Kupující zaručuje, že Výrobky Prodávajícího nebudou užity nebo dále prodány pro účely, které mají jakékoli spojení s chemickými, biologickými nebo jadernými zbraněmi nebo raketami schopnými nést takové zbraně.

20.2 Kupující zaručuje, že Výrobky Prodávajícího nebudou prodány jednotlivcům, společnostem nebo jiným organizacím, jestliže si je Kupující vědom nebo má podezření, že jsou spojeny s jakýmkoli druhem terorismu nebo s drogovou činností.

20.3 Výrobky Prodávajícího mohou být předmětem pravidel vývozní kontroly, a mohou tedy být předmětem omezení prodeje do zemí nebo zákazníkům, podléhajícím zákazu vývozu/dovozu. Kupující bude jednat v souladu s takovými omezeními, když bude dále prodávat Výrobky Prodávajícího do takových zemí nebo takovým zákazníkům.

20.4 Kupující nebude dále prodávat Výrobky Prodávajícího, jestliže existují jakékoli pochybnosti nebo podezření, že Výrobky mohou být užity pro účely v rozporu s výše uvedeným.

20.5 Jestliže si je Kupující vědom nebo má podezření, že výše uvedené podmínky byly porušeny, oznámí toto ihned Prodávajícímu.

20.6 Kupující plně odškodní Prodávajícího za jakékoli nároky, jakéhokoli druhu vznesené vůči Prodávajícímu, jejichž příčinou bylo to, že Kupující nejednal v souladu s články 20.1.–20.5.

21. Mezinárodní sankce
21.1 Kupující zaručuje, že nebude porušovat sankce vydané Spojenými státy, EU a Spojenými národy, jakož i jiné sankce vydané podle národních nebo místních práv.

21.2. Kupující zaručuje, že ani Kupující ani žádná z jeho poboček nebo mateřských společností, žádný člen vedení Kupujícího nebo jiní zaměstnanci Kupujícího neporušují, neporušili nebo že nejsou vyšetřováni za porušení sankcí vydaných Spojenými státy, EU a Spojenými národy, jakož ani jiných sankcí vydaných podle národních nebo místních práv.

21.3 Kupující plně odškodní Prodávajícího za jakékoli nároky, jakéhokoli druhu vznesené proti Prodávajícímu, jejichž příčinou bylo to, že Kupující nejednal v souladu s články 21.1 a 21.2.

22. Ochrana údajů
22.1 Přidružené společnosti Prodávajícího a subdodavatelé Prodávajícího jsou oprávněni zpracovávat a tím i uchovávat osobní údaje kontaktních osob Kupujícího, včetně jména a kontaktních detailů. Účelem zpracování takových informací ze strany Prodávajícího je, aby Prodávající mohl plnit své závazky vůči Kupujícímu, tj. ve vztahu k řízení zákaznických vztahů a platebních transakcí.

22.2 Prodávající bude používat dostatečná smluvní a technická opatření, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů. Prodávající bude uchovávat osobní údaje po dobu trvání obchodního vztahu.

22.3 Právní úprava GDPR stanoví řadu práv ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Prodávajícího. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce Prodávajícího, nebo lze kontaktovat kontaktní osobu Prodávajícího.

23. Částečná neplatnost
23.1 Jestliže jedno nebo více ustanovení v těchto Podmínkách se stane neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení tím nebude dotčena nebo narušena.

24. Řešení sporů
24.1 Kupující, jakož i Prodávající, se budou snažit řešit jakékoli spory a nesrovnalosti přátelsky.

24.2 Jakýkoli spor mezi stranami v souvislosti se smlouvou a spojenými okolnostmi bude řešen podle ustanovení rozhodného práva země Prodávajícího.

24.3 Spory budou rozhodovány výlučně dán českými soudy a příslušným soudem podle místa, kde má Prodávající své místo podnikání, nebo soudem, který Prodávající shledá nejvíce výhodným obě strany, např. z důvodu procesního času.

Pro všechny dodávky do Německa nahradí zcela následující (nový) článek 8 (existující) znění článku 8 „Výhrada vlastnictví“:

8.1 Výrobky zůstanou vlastnictvím Prodávajícího do úplného zaplacení kupní ceny Prodávajícího, nebo osobě, na kterou byl nárok převeden. V případě, že Kupující poruší smlouvu stran, zejména neplacením, bude mít Prodávající právo vzít Výrobky do svého držení.

8.2 Kupující bude zacházet s Výrobky s řádnou péčí, bude udržovat vhodné pojištění Výrobků a v nezbytném rozsahu bude provádět servis a údržbu Výrobků.

8.3 Do doby úplného uhrazení kupní ceny bude, v případě, že by třetí osoba získala k Výrobkům práva nebo jiné zatížení, o tomto Kupující ihned informovat písemně Prodávajícího.

8.4 Kupující může Výrobky dále prodat jen v rámci své běžné obchodní činnosti a za podmínky v tomto článku sjednané výhrady vlastnictví. Pro tento případ Kupující tímto postupuje všechny nároky plynoucí z takového dalšího prodeje na Prodávajícího bez zřetele na to, zda byly Výrobky zpracovány, nebo ne. Bez ohledu na práva Prodávajícího požadovat přímé zaplacení bude mít Kupující právo obdržet platbu za postoupenou pohledávku. Za tím účelem Prodávající souhlasí s tím, že nebude požadovat platbu za postoupené pohledávky v rozsahu, v jakém Kupující plní všechny své platební závazky a není na něho podán návrh na insolvenci nebo podobné řízení ani nedošlo k jakémukoli pozastavení plateb.